Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

 

§1

Rada Naukowa zwana dalej „Radą”, jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w zakresie działalności statutowej Biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej oraz spraw związanych z wydawnictwami.

 

§2

Radę powołuje na 5-letnią kadencję dyrektor Biblioteki na podstawie § 7 p. 6 Statutu WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, nadanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego
i Zarząd Miasta Zielonej Góry, w oparciu o Umowę zawartą 23 października 2000 r. pomiędzy wymienionymi Zarządami.

 

§3

1. Rada składa się z 11 osób, z których co najmniej 4 członków jest pracownikami nauki, zatrudnionymi w uczelniach i ośrodkach naukowych.
2. Rada ze swego grona, na pierwszym zebraniu w głosowaniu jawnym, o ile nie zdecyduje, że w tajnym, wybiera: przewodniczącego i sekretarza Rady.

 

§4

Do zadań Rady należy:

1. Opiniowanie kierunków pracy, a także planów i sprawozdań z działalności naukowej Biblioteki, inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników.
2. Opiniowanie planów dotyczących podstawowej działalności Biblioteki.
3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością wydawniczą, doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadry Biblioteki.
4. Proponowanie kierunków współdziałania z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo
-kulturalnymi i naukowymi.

 

§5

1. Podstawową formą działania Rady są ogólne zebrania, które zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w ciągu roku.
2. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący na wniosek dyrektora Biblioteki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 

§6

W posiedzeniach rady uczestniczą
1. Dyrektor Biblioteki.
2. Inne osoby z Biblioteki oraz jednostek zapraszane w razie potrzeby przez przewodniczącego Rady lub dyrektora Biblioteki, bez prawa głosu.

 

§7

1. Porządek obrad zebrań Rady ustala przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
2. Zawiadomienia o zebraniach Rady powinny być wysłane, członkom Rady i osobom zaproszonym, nie później niż 15 dni przed terminem posiedzeń.


§8

1. Zebranie Rady prowadzi jej przewodniczący lub sekretarz.
2. Do prawomocnej uchwały Rady jest wymagana obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile uchwała Rady nie stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
4. Uczestnicy zebrania Rady nie będący jej członkami dysponują jedynie głosem doradczym.

 

§9

Posiedzenia Rady są protokółowane, a protokół przedstawiany jest do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady.


§10

1. Techniczną obsługę Rady zapewnia Biblioteka.
2. Wydatki związane z podstawową działalnością Rady pokrywa Biblioteka.
3.Udział w posiedzeniach Rady ma charakter społeczny

 


Drukuj