REGULAMINY

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

1. Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do materiałów udostępnianych w Lektorium Zbiorów Specjalnych, do których stosuje się Regulamin Działu Zbiorów Specjalnych.
 
2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest znajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie potwierdzona podpisaniem stosownego zobowiązania oraz posiadanie karty bibliotecznej. Bez karty można korzystać ze zbiorów tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, jedynie na miejscu, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 podpisują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Przez Czytelnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
3a. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego. 
4. W agendach udostępniania i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:
 1.  wypożyczania książek, 
 2.  wypożyczania książki mówionej, 
 3. korzystania z gier komputerowych i edukacyjnych programów multimedialnych, 
 4. korzystania z mediów udostępnianych na miejscu, 
 5. korzystania z Internetu, 
 6. wypożyczania materiałów multimedialnych, 
 7. wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus", 
 8. wypożyczania czytnika książek typu PocketBook na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie. 
5. Biblioteka ma prawo pobierać następujące opłaty:
 1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne w tym wydruki komputerowe i kserokopie oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, 
 2. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych, 
 3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, 
 4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, włącznie z kosztami związanymi z dochodzeniem tych roszczeń, 
 5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, w tym użyczonych urządzeń, w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
6. Każda wpłata dokonywana przez Czytelnika jest potwierdzana stosownym dowodem wpłaty. 
7. (uchylony).
8. Zasady korzystania ze zbiorów multimedialnych i Internetu na miejscu określa osobny dokument - Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i pakietu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 
9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony niniejszym Regulaminem.
10. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
11. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających. 
12. Czytelnik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp. 
13. Czytelnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Czytelnika. 

§ 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych - na zewnątrz

1. O ile niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy szczególne obowiązujące w bibliotece nie stanowią inaczej, czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
 1. 6 książek z dowolnej agendy lub filii bibliotecznej (nie więcej niż 24 vol. łącznie) na okres 4 tygodni, 
 2. 6 tytułów „książki mówionej" (na taśmach lub płytach audio/mp3) na okres 4 tygodni,
 3. 4 pozycji notacji muzycznych na okres 4 tygodni, 
 4. 2 płyty CD z muzyką na okres 1 tygodnia, 
 5. 2 filmy (pełnometrażowe) na okres 2 dni lub 2 seriale na okres 1 tygodnia, 
 6. 2 płyty CD-ROM (w tym gry na PC) na okres 2 tygodni.

1a. W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo: 

 1. 6 książek na okres 4 tygodni, 
 2. 6 tytułów „książki mówionej" (na taśmach lub płytach audio/mp3) na okres 4 tygodni, 
 3. 2 płyty CD z muzyką na okres 4 tygodni, 
 4. 2 filmy (pełnometrażowe) lub 2 seriale na okres 4 tygodni, 
 5. 2 płyty CD-ROM (w tym gry na PC) na okres 4 tygodni. 

2. Czytelnik ma obowiązek zwrotu materiałów bibliotecznych w terminach określonych w ust. 1 i 1a i sprawdzenie odnotowania ich zwrotu, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu swojego konta w systemie Prolib. 

2a. Materiały biblioteczne zwrócone za pomocą biblioboxa są zdejmowane z konta czytelnika następnego dnia pracy Biblioteki, nie wliczając w to sobót.

2b. Za dzień zwrotu przyjmuje się dzień odpisania materiałów bibliotecznych z konta czytelnika. 

2c. (uchylony).

3. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku, gdy użytkownik chce dokonać prolongaty logując się do swojego konta użytkownika, ma on prawo do dokonania nie więcej niż dwukrotnej prolongaty, o ile wypożyczone przez niego zbiory nie są zarezerwowane przez innego użytkownika.

4. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła się do Użytkownika jedno wezwanie listem poleconym. W przypadku zwrotu materiałów bibliotecznych po terminie, lecz braku opłaty za ich nieterminowy zwrot, Użytkownik również otrzyma wezwanie do zapłaty listem poleconym. Zwrot materiałów bibliotecznych po terminie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Koszty wysyłki wezwań obciążają Użytkownika. 

5. Po otrzymaniu wezwania Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz dokonać zapłaty tytułem „opłaty za nieterminowy zwrot", w wysokości naliczonej zgodnie z Regulaminem. 

6. W przypadku braku skuteczności wysłanego wezwania, po dwóch tygodniach biblioteka powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz opłat i innych należności firmie windykacyjnej lub dochodzić będzie należności na drodze sądowej. Koszty wezwania przedsądowego i procesowego lub koszty egzekucji pokrywa Użytkownik.

6a. Czytelnik obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia następującego po upływie terminu wskazanego w Wezwaniu przedsądowym do dnia zapłaty. 

7. Czytelnik, który nie rozliczył się z jedną agendą nie może korzystać z innych agend Biblioteki. 

8. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody poprzez:
 1. przywrócenie stanu poprzedniego poprzez przekazanie na rzecz Biblioteki dzieła identycznego lub innego, na które istnieje zapotrzebowanie w Bibliotece, w uzgodnieniu z bibliotekarzem, 
 2. zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości dzieła, w uzgodnieniu z bibliotekarzem. 
9. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych może być pobierana kaucja uzależniona od wartości rynkowej dzieła. 

§ 3. Udostępnianie prezencyjne zbiorów bibliotecznych - na miejscu

1. Część materiałów bibliotecznych udostępnia się wyłącznie w systemie prezencyjnym.
2. Czytelnik korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu ma obowiązek pozostawienia karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza. 
4. Bieżące numery czasopism udostępniane są na zasadzie samoobsługi. Jednorazowo Czytelnik może pobrać 2 tytuły dzienników i 3 tytuły innych czasopism bieżących. 
3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu może być realizowane w następujących porach,
w czasie otwarcia agendy, nie później niż: 
 1. czasopisma IV formatu na godzinę przed zamknięciem, 
 2. pozostałe zbiory na pół godziny przed zamknięciem. 
5. Biblioteka oferuje usługę kserowania i digitalizacji, na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych, materiałów bibliotecznych z własnych zbiorów, wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dn. 17 maja 2006 r.) wg zasad:
 1. digitalizacja jest bezpłatna, o ile użytkownik cały proces skanowania i zapis kopii przeprowadzi samodzielnie, 
 2. digitalizacja z zaangażowaniem pracownika Biblioteki jest bezpłatna do 10 stron, powyżej 10 stron opłata zgodna z Cennikiem opłat, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu, 
 3. zasady usługi digitalizacji na żądanie, oferowanej on-line, określa regulamin tej usługi umieszczony na stronie www.wimbp.zgora.pl. 

Bibliotekarz może nie wyrazić zgody na kserowanie lub skanowanie niektórych materiałów ze względu na ich zły stan zachowania lub ryzyko zniszczenia. Kserowaniu nie podlegają materiały wydane przed 1950 rokiem. 

6. Materiałów udostępnianych w czytelniach nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. W szczególnych przypadkach jest to możliwe po wpłaceniu kaucji określonej przez bibliotekarza zależnej od wartości książki. Każdorazowo wysokość pobieranej kaucji i termin zwrotu ustala bibliotekarz. Po zwróceniu materiałów w stanie nienaruszonym kaucja podlega zwrotowi. W przypadku uszkodzenia materiałów, ich całkowitego zniszczenia lub utraty bibliotekarz ma prawo obniżenia wysokości zwracanej kaucji o równowartość szkody z tym związanej. Wypożyczeniu za kaucją nie podlegają materiały wydane przed 1950 rokiem. 
7. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty „opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją", w wysokości określonej w Cenniku.
8. Czytelnik, korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu lub wypożyczonych za kaucją, ma obowiązek sprawdzenia odnotowania ich zwrotu, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu swojego konta w systemie Prolib.

§ 4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

1.Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek spoza Zielonej Góry w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń, w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku ustalenia przez bibliotekę wypożyczającą kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak ubezpieczenie materiałów, czytelnik zobowiązuje się do ich pokrycia. 
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym i zagranicznym oraz instytucjom i organizacjom województwa lubuskiego. 
3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
 1. zbiory specjalne, 
 2. wydawnictwa wydane przed 1950 rokiem, 
 3. czasopisma, 
 4. dzieła zachowane w złym stanie, 
 5. dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń, 
 6. materiały w dużym formacie. 
4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza materiałów z zagranicy. 
5. Czytelnik składa zamówienie osobiście w Czytelni Ogólnej, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (Wypozyczalnia.Miedzybiblioteczna@wimbp.zgora.pl), wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych oraz własnych danych osobowych.
6. Maksymalnie można jednorazowo zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych. 
7. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie w Czytelni Ogólnej. 
8. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Chęć prolongaty winna być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed upływem terminu zwrotu.
9. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki. 
10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1. do 6. tygodni. 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki. 
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
4. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym  
w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl).
5. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.
6. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze jako administrator danych informuje, że Pani (-a) dane będą przetwarzane w celu statystycznym. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani (-u) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania Pani (-a) w bibliotece. 
ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
ZAŁĄCZNIK 2
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Cennik opłat

Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
z dnia 14 grudnia 2010 r. z późn. zm.

§ 1. 1 Zasady ogólne

1. Prawo do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką, mają użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną
2. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office jest pozostawienie karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania ze stanowiska komputerowego. 
3. Do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office mają prawo także użytkownicy nieposiadający karty bibliotecznej, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin. 
4. Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażającej uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, itp., jak również nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych. 
5. Za użytkowników niepełnoletnich do lat 13 lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności prawne podejmują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych i Internetu przez tych użytkowników jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Przez użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. 
6. Użytkownicy nieletni w wieku od 14 do 18 roku życia mogą korzystać z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin. 
7. Niezależnie od zgody rodziców/opiekunów prawnych bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia treści nieprzeznaczonych dla danej grupy wiekowej. 
8. W przypadku problemów związanych z pracą sprzętu elektronicznego należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania próby naprawy. 
9. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. Czas ten może być przedłużony jeśli nie ma osób oczekujących. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi. 
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu oraz oprogramowania powstałe z jego winy. 
11. Użytkownicy mają prawo do:
 1. korzystania z zainstalowanych programów,
 2. korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz własnych nośników elektronicznych na zasadach określonych w § 2,
 3. korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w § 3,
 4. korzystania z dostępu do pakietu Office na zasadach określonych w § 4,
 5. rezerwacji czasu pracy na komputerze,
 6. kopiowania części danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa autorskiego. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 
12. Użytkownikowi nie wolno instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych. 
13. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony w Regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 
14. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. 
15. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, bądź nie przestrzegającym zakazów o których mowa w ust. 14. 
16. Użytkownik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp. 
17. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Użytkownika. 

§ 2. Korzystanie z oprogramowania multimedialnego

1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych udostępnianych w Bibliotece oraz materiałów z własnych nośników elektronicznych. 

2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. 

3. Korzystanie na miejscu z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne. 

§ 3. Korzystanie z dostępu do Internetu

1. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera i ogranicza się do serwisów www. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. 
2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 
3. Dane pozostawione na nośnikach komputera podlegają skasowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera przez administratora sieci. 
4. Bibliotekarz ma prawo do kontroli użytkownika komputera, w tym również za pomocą specjalistycznego oprogramowania, i natychmiastowego przerwania sesji jeżeli uzna, że czytelnik wykonuje czynności zabronione. 

§ 4. Korzystanie z oprogramowania typu Office

1. Na wskazanym stanowisku komputerowym użytkownik może samodzielnie korzystać z pakietu typu Office, np. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. 
2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 
3. Paragraf 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem. 
2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki. 
3. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 
4. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl). 
5. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.
5. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian. 

Regulamin przygotowania kwerend oraz zestawień bibliograficznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na podstawie
Zarządzenia nr 16/2014 Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze z dnia 23 października 2014 r.

1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (zwana dalej WiMBP) pobiera opłaty za obsługę i opracowanie kwerend oraz zestawień bibliograficznych zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich, które po ocenie bibliotekarza zostaną uznane za wyjątkowo pracochłonne lub wymagające skomplikowanych poszukiwań poza WiMBP, Biblioteka ma prawo odmówić wykonania i opracowania kwerend oraz zestawień bibliograficznych. 
3. Kwerendy oraz zestawienia bibliograficzne realizowane są przez następujące działy WiMBP: Dział Zbiorów Specjalnych, Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej w zakresie zbiorów regionalnych i bibliograficznych oraz Czytelnia Ogólna w zakresie ogólnych zbiorów naukowych i popularnonaukowych. 
4. W każdym z wyżej wymienionych działów przyjmowane są zamówienia na przeprowadzenie kwerend oraz zestawień bibliograficznych w zakresie przeszukiwania m.in. archiwaliów, dokumentów współczesnych, wydawnictw zwartych i ciągłych, wyłącznie w przypadku konkretnie i jasno sprecyzowanego obiektu poszukiwań. 
5. Poszukiwane informacje bibliotekarz przygotowuje w oparciu o dostępny warsztat biblioteczno-katalogowy. Zestawienia bibliograficzne przygotowywane są na podstawie księgozbioru Biblioteki oraz innych źródeł informacyjnych, w tym: internetowych baz danych, katalogów innych bibliotek oraz zasobów bibliotek cyfrowych. Pracownicy WiMBP nie tworzą kompletnych zestawień bibliograficznych do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich, doktoranckich i habilitacyjnych. 
6. Nie realizuje się kwerend z zakresu analizy merytorycznej zawartości dokumentów. 
7. WiMBP dołoży wszelkiej staranności w wykonaniu kwerend oraz zestawień bibliograficznych. WiMBP nie ponosi odpowiedzialności za kompletność zestawień. 
8. Kopie elektroniczne zbiorów zabytkowych (do 1945 r.) wykonane zostaną wyłącznie z materiałów poddanych digitalizacji i umieszczonych na stronie internetowej Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). W wyjątkowych sytuacjach WiMBP może wyrazić zgodę na wykonanie fotografii cyfrowych z tych materiałów oraz z pozycji niezamieszczonych w ZBC. Decyzję w przedmiotowej sprawne podejmuje Dyrektor WiMBP. 
9. Za realizację kwerendy lub zestawienia bibliograficznego wymagającego poszukiwań trwających powyżej jednej godziny, pobierane są opłaty wg cennika, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Regulaminu. 
10. Przed wykonaniem usługi uzgadnia się z osobą zainteresowaną kalkulację kosztów wykonania kwerendy albo zestawienia bibliograficznego. 
11. Opłata za wykonanie kwerendy oraz zestawienia bibliograficznego zależna jest od czasu przeznaczonego na opracowanie, poza pierwszą godziną, za którą nie pobiera się opłat. 
12. Opracowanie zestawień bibliograficznych, wyszukiwanie informacji rzeczowych zajmujących czas do jednej godziny wykonuje się bezpłatnie. 
13. Rozpoczęcie prac nad kwerendą lub zestawieniem bibliograficznym następuje:
 1.  po wstępnej ocenie możliwości jej zrealizowania, 
 2. po złożeniu 2 egzemplarzy zamówienia, po jednym dla każdej ze stron, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
 3. po wpłacie zaliczki W kwocie 20,00 zł, po upływie pierwszej godziny pracy. 
14. Całość opłat, w tym zaliczka, wnoszona jest gotówką w kasie WiMBP lub przelewem na konto wskazane w; treści Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
15. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na ekspresową realizację zamówienia (do 48 godzin) stawka ulega podwyższeniu o 30%. Wszystkie takie zgłoszenia muszą zostać wcześniej uzgodnione z bibliotekarzem. 
16. Zrealizowane zestawienia bibliograficzne oraz materiały przygotowane w ramach wykonania kwerendy odbiera się w siedzibie Biblioteki, po uiszczeniu całej kwoty za ich wykonanie. Istnieje możliwość przesłania wyników zamawianej usługi pocztą elektroniczną lub tradycyjną, po wpłynięciu na konto Biblioteki opłaty za jej wykonanie. Warunki odbioru określa się przy składaniu zamówienia. 
17. Biblioteka zastrzega sobie prawo podniesienia ceny o 30% w początkowym etapie realizacji szczególnie czasochłonnego i pracochłonnego zamówienia. Kontynuacja zamówienia zostanie uzgodniona z czytelnikiem. 
18. W przypadku negatywnego wyniku zamówienia podana zostanie informacja o zakresie poszukiwań. Zaliczka wcześniej pobrana wliczona zostanie na poczet wykonanych prac. 
19. WiMBP nie pobiera opłat za wykonanie kwerend i zestawień bibliograficznych dla bibliotek i instytucji naukowych oraz szkół. Pobiera jednak od tych jednostek opłaty za fotografie, skany, kserokopie dokumentów oraz koszt wysłania przesyłki pocztowej zgodnie z cennikiem, o którym mowa w pkt 1 Regulaminu. 
20. Określa się następujące parametry techniczne skanów, o których mowa w pkt 18: 
 1. jakość skanu: 300 łub 600 dpi,
 2. tryb koloru: czarno biały (tylko tekst), odcienie szarości (8 bit), kolor RGB (24 i 48 bit), 
 3. maksymalny format skanowanego dokumentu: A2, 
 4. formaty plików: JPG, DjVu, PDF (do przesyłania drogą e-mailową) TIFF (bezstratny do reprodukcji i celów wydawniczych, transport tylko na nośnikach), 
 5. czas wykonania skanów ustalany indywidualnie do każdego zamówienia. 
21. W przypadku czasopism oprawionych i niektórych książek istnieje prawdopodobieństwo, że nie uda się wykonać poprawnego skanu ze względu na duże zakrzywienie stron w miejscu ich zszycia: w takim przypadku możliwe będzie wykonanie zdjęć cyfrowych materiału. 
22. Skany w jakości 600 dpi oraz dokumenty w rozmiarze od A3 do A2 wymagające więcej czasu przy wykonaniu i obróbce mają wpływ na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. 
23. W przypadkach, o których mowa w pkt 20 oraz 21 warunki wykonania usługi zostaną na bieżąco uzgodnione z zamawiającym. 
24. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwdetnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia WiMBP informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych zamawiającego kwerendę lub zestawienie bibliograficzne oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra. 
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tek: 68 41 140 00. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, f Rozporządzenia. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. 
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 
 7. Zamawiający kwerendę lub zestawienie bibliograficzne ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych zamawiający kwerendę lub zestawienie bibliograficzne ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji usług świadczonych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
ZAŁĄCZNIK 1
Cennik opracowania kwerend i zestawień bibliograficznych
ZAŁĄCZNIK 2
Zamówienie kwerendy lub zestawienia bibliograficznego

Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory przez Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica) zarejestrowanym użytkownikom (zwanym dalej „użytkownikami") bibliotek, które przystąpiły do systemu (zwanym dalej „Bibliotekami"). 
2. Udostępnieniu za pośrednictwem CWPN Academica podlegają tylko publikacje naukowe (zwane dalej „publikacjami") pozostające w zbiorach Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową, i które z racji ochrony autorskich praw majątkowych nie są dostępne w nieodpłatnym dostępie z legalnego źródła w sieci Internet, o ile co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uprawnień Biblioteki Narodowej. 
3. Korzystanie z publikacji udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica jest możliwe wyłącznie na terminalu znajdującym się na terenie Biblioteki, która przystąpiła do systemu. 
4. Korzystanie z publikacji udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica jest nieodpłatne. 
5. Do korzystania z zasobów udostępnionych za pośrednictwem CWPN Academica wymagane jest zarejestrowanie użytkownika w systemie. 

§ 2. Zasady korzystania z zasobów CWPN Academica

1. Wyszukiwanie publikacji udostępnianych przez CWPN Academica, sprawdzanie ich dostępności, wyszukiwanie bibliotek, które przystąpiły do systemu oraz składanie rezerwacji jest możliwe z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet. 

2. Korzystanie z publikacji należących do domeny publicznej lub do których rozpowszechniania w sieci Internet Biblioteka Narodowa jest uprawniona na podstawie odrębnych umów (licencji), jest możliwe na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Internet. Korzystanie z publikacji innych niż wymienione w zdaniu poprzedzającym wymaga zalogowania w CWPN Academica na terminalu znajdującym się na terenie Biblioteki. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu, będącego numerem karty bibliotecznej oraz hasła. 

3. Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi pod warunkiem, że nie jest w tym czasie wypożyczona lub zarezerwowana przez innego użytkownika. 

W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników zarejestrowanych w CWPN 
Academica. O kolejności dostępu do publikacji naukowej decyduje kolejność dokonania rezerwacji.
 

4. Korzystanie z publikacji możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlenia jej treści na ekranie terminala oraz kopiowania do udostępnionego przez system notatnika cytatów nie przekraczających 3600 znaków. Korzystanie przez użytkownika z publikacji w zakresie innym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, jej utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie nie jest dozwolone. 

5. Publikacje naukowe można rezerwować poprzez formularz rezerwacyjny na wybrane terminy w okresie najbliższych 14 dni, liczone od daty składania rezerwacji. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji (w jednym module czasowym 5), każdą na 3 dowolnie wybrane dni, na dowolną liczbę modułów czasowych w godzinach pracy danej Biblioteki. Użytkownik może w każdej chwili odwołać rezerwację. 

6. Na jednym terminalu w jednym module czasowym użytkownik może korzystać jednocześnie z maksymalnie 5 publikacji. 

7. W czasie korzystania z zasobów udostępnianych przez CWPN Academica na terminalu w bibliotece użytkownik może skorzystać z przerwy, która nie powoduje wylogowania. Przerwa może trwać do 15 min. Po upływie tego czasu następuje automatyczne wylogowanie. 

8. Na zlecenie użytkownika działania opisane w ust. 5 może wykonać upoważniony pracownik Biblioteki. 
 

§ 3. Obowiązki użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do złożenia w bibliotece, w której jest zarejestrowany, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
2. Pierwsze logowanie do CWPN Academica odbywa się z użyciem tymczasowego hasła otrzymanego od pracownika Biblioteki, w której użytkownik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła na własne. 
3. Użytkownik korzystający z CWPNAcademicajest zobowiązany do: 
 1. przestrzegania Regulaminu użytkownika CWPNAcademica,
 2. nieprzekazywania danych dostępowych osobom trzecim,
 3. wylogowania się po zakończeniu korzystania z systemu.
4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykonywania żadnych czynności naruszających prawa osób trzecich lub mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie terminali. W szczególności zabronione są:
 1. próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych,
 2. próby ominięcia zabezpieczeń,
 3. nieuprawnione udostępnianie oraz pobieranie z systemu materiałów chronionych prawami autorskimi.
5. Użytkownik może korzystać z publikacji wypożyczonych przez CWPN Academica wyłącznie dla celów badawczych lub poznawczych. Korzystanie wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego jest dozwolone jedynie za zgodą twórcy lub innego podmiotu, któremu służą autorskie prawa majątkowe do utworu. 
6. Użytkownik odpowiada osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego oraz za skutki działań będących następstwem korzystania z indywidualnych danych dostępowych. 
7. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, w razie powstania takich roszczeń wskutek korzystania przez użytkownika z publikacji udostępnianych za pośrednictwem CWPN Academica z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Bibliotekę Narodową lub zasądzenia od Biblioteki Narodowej - do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Biblioteki Narodowej całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Użytkownik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Biblioteki Narodowej lub właściwego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Biblioteki Narodowej, a wynikłego w następstwie korzystania przez korzystania przez użytkownika z publikacji udostępnianych za pośrednictwem CWPN Academica z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie użytkownik może utracić prawo do korzystania ze zbiorów za pośrednictwem CWPN Academica. 
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej w CWPN Academica. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie zaktualizowany w CWPN Academica i od tej chwili jest wiążący dla Użytkowników. 
Zielona Góra, 7 kwietnia 2015 r. 
ZAŁĄCZNIK 1
do Regulaminu użytkownika CWPN Academica

Regulamin wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus" w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

§ 1

1. Osobami uprawnionymi do wypożyczania Czytaka Plus są osoby posiadające ważną kartę biblioteczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida (zwanej dalej Biblioteką) wyłącznie po doręczeniu Bibliotece orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku. 
2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem. 
3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna, w tym także potwierdzenie, że Czytelnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem (Regulamin został mu odczytany) i akceptuje jego treść. 

§ 2

1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć Czytak Plus na okres do 4 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia okresu, na jaki Czytak Plus został wypożyczony na okres kolejnych 4 tygodni. W tym celu Czytelnik zobowiązany jest zwrócić się przed terminem zwrotu „Czytaka Plus" ze stosownym wnioskiem do pracownika mediateki Góra Mediów osobiście/telefonicznie. Okres wypożyczenia Czytaka Plus zostanie przedłużony na kolejny okres wskazany przez pracownika mediateki Góra Mediów, o ile wniosek Czytelnika został złożony w terminie i nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. 

2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego niezwrócenia w terminie, Cytelnik obowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus. 

§ 3

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony. Czytelnik obowiązany jest zbadać stan Czytaka Plus w chwili jego wypożyczenia, a wszelkie stwierdzone wady zgłosić niezwłocznie pracownikowi mediateki Góra Mediów, pod rygorem uznania, że Czytelnik nie zgłasza żadnych wad. 
2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta. 
3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Biblioteki kwoty odpowiadającej równowartości Czytaka Plus ustalonej na dzień jego wypożyczenia przez Czytelnika. 
4. Jeżeli Czytelnik pozostaje w zwłoce ze zwrotem Czytaka Plus przez okres ponad 4 tygodnie Biblioteka ma prawo uznać, że Czytak Plus został przez Czytelnika zagubiony lub zniszczony i obciążyć Czytelnika kosztami, o których mowa w ust. 3. 

§ 4

1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji dyrektora Biblioteki. 
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 
Zielona Góra, 7 kwietnia 2015 r. 

Regulamin wypożyczania czytników książek typu „PocketBook" w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

§ 1

1. Osobami uprawnionymi do wypożyczania czytników są osoby pełnoletnie posiadające ważną kartę biblioteczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida (zwanej dalej Biblioteką). 
2. Wypożyczający czytnik jest zobowiązany przed wypożyczeniem czytnika do aktualizacji wszelkich danych wskazanych w Karcie Zobowiązania Użytkownika Biblioteki, co jest konieczne do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem.
3. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia podpisane przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna, w tym także potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. Wzór pisemnego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z Klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Czytniki są dostępne dla Użytkowników w mediatece Góra Mediów (al. Wojska Polskiego 9), w mediatece Szklana Pułapka (ul. Wrocławska 12 A – Palmiarnia) oraz w Lubuskim Laboratorium Książki (ul. Makowa 12 – Jędrzychów).

2. Użytkownik ma prawo wypożyczyć czytnik na okres do 4 tygodni

3. W razie jego niezwrócenia w terminie określonym w ust. 1, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu. 

4. Jeżeli Użytkownik pozostaje w zwłoce ze zwrotem czytnika przez okres ponad 4 tygodnie Biblioteka ma prawo uznać, że czytnik został przez Użytkownika zagubiony lub zniszczony i obciążyć go ponad karę wskazaną w ust. 3 kosztami, o których mowa w ust. 5.

5. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody poprzez:
 1. przekazanie na rzecz Biblioteki urządzenia o takich samych, równoważnych lub wyższych parametrach, wraz z akcesoriami, zaakceptowanego przez Bibliotekę, albo
 2.  zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości urządzenia lub akcesoriów zgodnie z wartościami wskazanymi w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
6. Użytkownik, który nie oddał urządzenia w terminie nie może ponownie wypożyczać czytnika.

§ 3

1. Z chwilą wypożyczenia czytnika Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony. Użytkownik obowiązany jest sprawdzić stan czytnika w chwili jego wypożyczenia, a wszelkie stwierdzone wady zgłosić niezwłocznie pracownikowi agendy wypożyczającej, pod rygorem uznania, że Użytkownik nie zgłasza żadnych wad.
2. W wypadku uszkodzenia czytnika, Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

§ 4

Czytelnik jest obowiązany zwrócić czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia. Czytelnik nie ma prawa wgrywać do pamięci czytnika treści, co do których nie posiada odpowiednich licencji albo uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez Użytkowników. 

§ 5

1. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w agendach o których mowa w § 2 ust. 1 oraz na stronie internetowej Biblioteki www.wimbp.zgora.pl. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony: 

 1. w przypadku zmian właściwych przepisów prawnych, 
 2. w sytuacjach nadzwyczajnych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, 
 3. zmian wartości cen i usług, 
 4. w każdym przypadku na korzyść Użytkownika.

3. Zmiany Regulaminu dokonuje się poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 1 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

2. Do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest właściwy rzeczowo sąd w Zielonej Górze.

ZAŁĄCZNIK 1
Wzór pisemnego oświadczenia
ZAŁĄCZNIK 2
Klauzula informacyjna RODO

Regulamin Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych

§ 1

1. Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych udostępnia na miejscu: rękopisy, stare druki, dokumenty ikonograficzne, kartograficzne, mikrofilmy oraz zbiory zdigitalizowane na płytach CD-R. Materiałów tych nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. 
2. Ze względu na potrzebę szczególnej ochrony zasobu, rękopisy, stare druki, zabytkową kartografię i inne materiały o dużej wartości udostępnia się tylko czytelnikom, którzy przedstawią pisemne zaświadczenia o przygotowywanej pracy naukowej (np. studenci - pismo od promotora, wykładowcy, asystenta).
3. Prawo do korzystania w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych z najcenniejszych zbiorów przysługuje na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia prac badawczych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. Po upływie tego czasu czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę dalszego korzystania ze zbiorów specjalnych.
4. Korzystanie z Czytelni odbywa się za okazaniem ważnej karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

§ 2

1. Czytelnicy zobowiązani są do: 
- pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, itp., 
- wpisania się do zeszytu odwiedzin, 
- pozostawienia ważnej karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza. 

2. W Czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz: 
- korzystania z telefonów komórkowych, 
- wnoszenia i spożywania posiłków, słodyczy i napojów. 

3. Materiały zamawia się składając u dyżurującego bibliotekarza czytelnie wypełnione rewersy.

4. Kierownik Działu może odmówić udostępnienia zamówionych materiałów ze względu na zły stan ich zachowania, zastrzeżenia prawne, itp.

5. Wykorzystane materiały Czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik ma obowiązek czekać aż zostaną sprawdzone.

§ 3

1. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z: 
 1. rękopisów, starych druków, grafik, druków ulotnych, zabytkowej kartografii,
 2. druków rzadkich i cennych, 
 3. publikacji chronionych prawem autorskim, 
 4. książek, czasopism i innych materiałów wydanych do roku 1950.
2. Czytelnik może wykonać zdjęcie badanego obiektu własnym aparatem cyfrowym lub zlecić jego zeskanowanie.

§ 4

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu.
2. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie pozbawia czytelnika prawa do korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Muzeum Ilustracji Książkowej

1. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych.
2. Zwiedzających obowiązuje:
-zgłoszenie zamiaru zwiedzania – w przypadku grup szkolnych do lat 14 w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży (Biblioteka Pana Kleksa)  
zgłoszenie zamiaru zwiedzania - w przypadku osób powyżej 14. Roku – w Dziale Zbiorów Specjalnych, 
- składanie zgłoszeń z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
- pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, torebek. 

Zasady przyjmowania darów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

§ 1

1. Biblioteka przyjmuje w darze książki, czasopisma, materiały kartograficzne, multimedia oraz dokumenty życia społecznego od osób prywatnych i instytucji.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo dokonania selekcji otrzymanych darów. Biblioteka uprzedza, że nie wszystkie dary włączy do zbiorów.
3. Biblioteka przyjmuje książki wydane w ciągu ostatnich 10 lat. Publikacje o regionie lubuskim oraz mieście Zielona Góra bez względu na rok wydania.
4. Biblioteka może odmówić przyjęcia darów.
5. Przyjęte przez Bibliotekę dary nie podlegają zwrotowi. Biblioteka jest ich wyłącznym właścicielem.
6. W przypadku cenniejszych zbiorów darczyńca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o przekazaniu darów, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
7. Do zawarcia umowy darowizny dochodzi z chwilą potwierdzenia przez dyżurującego bibliotekarza przyjęcia darów. Oświadczenie bibliotekarza może być ustne.
ZAŁĄCZNIK 1
Oświadczenie o przekazaniu darów