RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika lub rodzica / opiekuna prawnego czytelnika

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych nieletniego i jego rodziców / opiekunów prawnych, pełnoletnich czytelników oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

Administratorem danych osobowych czytelnika, a w przypadku jego niepełnoletniości, jego rodziców / opiekunów prawnych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra. 

W przypadku danych zgromadzonych na portalu Facebook (FanPage) oraz w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) Administrator informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest również Facebook Ireland Ltd (dalej jako: Facebook). 

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo pod adresem iod@bhpex.pl, telefonicznie: 6841140 00 lub pisemnie na adres Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Administratora polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o Rozporządzenie oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia, w związku z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia, jeżeli znajduje zastosowanie. 

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora (w tym: kancelarie prawne, windykacje). Dane gromadzone przez Administratora za pomocą Fanpage będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych, w celach i w sposób określony w polityce prywatności Facebook. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym Facebook zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG (dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php). 

Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Użytkowników Fanpage jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że Administrator nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć, jednak tylko w określonych Regulaminem Fanpage Administratora okolicznościach) prosimy o rozsądne udostępnianie treści na Fanpage. 

Dane pozyskiwane są od czytelnika oraz w przypadku niepełnoletniości czytelnika, rodzica / opiekuna prawnego. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody. 

Czytelnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego czytelnika ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych czytelnika, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, czytelnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego czytelnika ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez czytelnika lub rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego czytelnika danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji usług świadczonych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

Dane osobowe czytelnika, a w przypadku niepełnoletności czytelnika, jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jednakże w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które Administrator może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (nie dotyczy portali społecznościowych) za wyjątkiem sytuacji, na którą czytelnik/opiekun prawny/rodzic wyrazi zgodę.