Wydawnictwo Pro Libris

O wydawnictwie

O wydawnictwie

Oficyna Wydawnicza "Pro Libris" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze działa w strukturze biblioteki od 1996 roku. Zajmuje się wydawaniem książek beletrystycznych, poetyckich, naukowych, antologii a także katalogów, informatorów, poradników. W misji Wydawnictwa zaakcentowano regionalizm oraz promocję literatury lubuskiej, dlatego też wiele publikacji dotyczy regionu, zaś większość autorów jest związana z Lubuskiem.

Wydawane tytuły są oceniane i recenzowane przez specjalistów, a o zakwalifikowaniu książek do druku decyduje Rada Wydawnicza, składająca się z pracowników WiMBP, posiadających kwalifikacje i doświadczenie edytorskie oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Oficyna jest wydawcą czterech tytułów czasopism: Lubuskiego Pisma Kulturalno-Literackiego "Pro Libris" (kwartalnik), "Bibliotekarza Lubuskiego" (półrocznik), "Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych" (rocznik) oraz do roku 2021 "Pasji Literackich" (półrocznik).

Rada Wydawnicza

Rada Wydawnicza powstała 6.04.2011 r. powołana Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

W jej skład wchodzą:

  1. dr Andrzej Buck - przewodniczący
  2. Ewa Mielczarek – sekretarz
  3. dr Przemysław Bartkowiak
  4. dr Mirosława Szott
  5. dr Joanna Wawryk
  6. Monika Simonjetz

Podstawowe zadania Rady to:

  1. Dbałość o realizację zadań biblioteki naukowej w zakresie ustalania profilu wydawnictw o charakterze naukowym.
  2. Ustalanie rocznego planu wydawniczego Wydawnictwa Pro Libris.

Kontakt

Oficyna Wydawnicza “Pro Libris”
III piętro, pok. 300 A
Kierownik mgr Ewa Mielczarek, starszy kustosz

tel. +48 68 45 32 637 / 603 610 906

e-mail: prolibris@biblioteka.zgora.pl

Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Image
Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. naczelny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz). Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak - znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.
Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.
Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.
Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których znaleźli się: Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Słubfurt, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu).
Image

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze (ZSB) to czasopismo naukowe, poświęcone zagadnieniom szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i jego nauk szczegółowych, wydawane  w cyklu rocznym przez Oficynę Wydawniczą Pro Libris.
Według zamierzeń zespołu redakcyjnego rocznik jest kontynuacją dotychczas wydanych edycji “Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych”, które początkowo ukazywały się jako opracowania monograficzne o charakterze historyczno-bibliograficznym.
Serię zapoczątkował w 2002 r.  Grzegorz Chmielewski. W 2013 r. wyszedł zeszyt  w zmienionej już formule wydawniczej – jako zbiór artykułów naukowych autorstwa przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji związanych z kulturą. Publikacja ukazała się pod redakcją Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka i Dawida Kotlarka. Od tego momentu ZSB wychodzą regularnie jako rocznik.
Szczegóły na stronie: http://zsb.norwid.net.pl/

Bibliotekarz Lubuski

Image

Bibliotekarz Lubuski jest pismem branżowym, wydawanym od 1996 roku przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nad kształtem i profilem pisma czuwa redakcja w składzie: Andrzej Buck, Monika Simonjetz (red. naczelna) i Joanna Wawryk (sekretarz).
W półroczniku publikowane są teksty problemowe, poświęcone zmianom we współczesnym bibliotekarstwie, a także dotyczące aktualnego rynku księgarskiego i wykorzystania nowych mediów. Ukazują się także artykuły z pogranicza bibliotekarstwa, eseje i felietony o literaturze, bibliotekach i książkach oraz recenzje publikacji ważnych z punktu widzenia warsztatu bibliotekarza.
Ze względu na regionalny charakter zawiera ono też relacje z konferencji, sympozjów zawodowych, uroczystości, wyjazdów seminaryjnych, wystaw oraz omówienia innych przykładów działalności i dobrych praktyk w lubuskich książnicach. Półrocznik nieodpłatnie trafia przede wszystkim do bibliotek terenowych województwa lubuskiego.
Szczegóły na stronie: http://bibliotekarzlubuski.pl/

Image

Pozostałe wydawnictwa

Książki beletrystyczne, poetyckie, naukowe, antologie a także katalogi, informatory, poradniki.
W misję Wydawnictwa jest mocno wpisany regionalizm oraz promocja literatury lubuskiej, dlatego też wiele publikacji dotyczy regionu, zaś większość autorów jest związana z Lubuskiem.
Czasopismo "Pasje Literackie" wydawane przez Związek Literatów Polskich - Oddział w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ukazywało się od 2019 do końca 2021 r.